บริษัท เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค จำกัด
MIS SOFTTECH CO., LTD.
ที่อยู่ : 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
Address : 55, 57 Soi Rama III Soi 53 Rama III Road, Bang Phongphang, Yannawa, Bangkok, 10120
                TEL : (66) 2 2948777          FAX : (66) 2 2948787
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 3 011 63332 8


QUOTATION
Type : *     กรุณาเืลือกประเภท
Name : * กรุณากรอกชื่อของคุณ
Company : * กรุณากรอกชื่อบริษัท
Address : * กรุณากรอกที่อยู่บริษัท (กรุณากรอกที่อยู่)
E-Mail : * กรุึณากรอก E-Mail ของคุณ
Tel. * เบอร์โทรศัพท์
Fax. เบอร์โทรสาร (ถ้ามี)
No. (Pending)
Date : 19/10/2019
ITEM DESCRIPTION QUANTITY UNIT PRICE AMOUNT
1
2
3
4
5
2. กรุณาเลือกคอร์สเรียน ที่ต้องการใบเสนอราคา (จากนั้นให้เลือกจำนวน ทางด้านขวาด้วย)

3. ด้านล่างนี้ กรุณาเลือกสิทธิพิเศษที่คุณจะได้รับส่วนลด (จะปรากฏอยู่ในใบเสนอราคาด้วย)
ส่วนลด 0%
0
Remark :
• กรุณาหัก ณ ที่จ่ายในนาม บริษัท เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค จำกัด และนำใบหัก ณ ที่จ่ายมาในวันเรียน พร้อมรับใบเสร็จในวันที่เรียน
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2294-8777 ต่อ 106
Total Amount
Total Tax 7%

Invoice Amount to Pay
หัก ณ ที่จ่าย 3%

ยอดเงินที่ต้องจ่าย
0
0

0
0

0